Algemene, aansprakelijkheids- en annuleringsvoorwaarden

Inhoud

Algemene voorwaarden

Supper Den Bosch

KVK 89549023 | BTW. NL004740899B51

Bij gebruik van onze diensten dien je akkoord te gaan met onze algemene, aansprakelijkheids- en annuleringsvoorwaarden. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij Supper Den Bosch V.O.F (hierna genoemd: Supper Den Bosch).

 • Huur is te allen tijde geheel op eigen risico.
 • Huurder is in bezit van tenminste een zwemdiploma A en een WA-verzekering.
 • Bij verhuur is tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht. Zonder identiteitsbewijs kunnen wij helaas geen materiaal meegeven.
 • Verhuur vanaf 16 jaar, anders onder begeleiding van tenminste 1 volwassene. Kinderen vallen te allen tijde geheel onder de verantwoording van de ouders/of diens verzorgers/begeleiders.
 • Supper Den Bosch levert de volgende materialen van het merk Moai: supboard, veiligheidsleash, peddel, pomp, waterdichte tas, repairkit en trolleytas (hierna genoemd: het materiaal) en wij verwachten dat iedereen zorgvuldig met het door ons aangeleverde materiaal omgaat.
 • De huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Geef boten te allen tijde voorrang.
 • De huurder is ervan op de hoogte dat de Binnendieze in de binnenstad van ‘s- Hertogenbosch verboden toegang is tijdens de openingstijden van de rondvaartboten. Supper Den Bosch is niet aansprakelijk wanneer deze regels worden overtreden met alle bijbehorende consequenties.
 • Huurder is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor (gevolg) schade, kosten die Supper Den Bosch moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan Supper Den Bosch.
 • Indien het materiaal buitengewoon vuil wordt ingeleverd door de huurder, dan is deze een bedrag van tenminste EUR 25,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
 • Huurder zal geen afval in het water gooien/achterlaten.
 • Het is voor de huurder niet toegestaan het materiaal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder te verhuren.
 • Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden.
 • Aangezien wij door natuurgebieden en de binnenstad kunnen suppen is de volgende bepaling in verband met de wet natuurbescherming opgenomen: het is verboden beschermde vogels en dieren te doden, te verwonden of te ontrusten. Tevens mogen de nesten of verblijfplaatsen niet verstoord of de eieren uit de nesten weggenomen of beschadigd worden. Bij het niet naleven kan Supper Den Bosch niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De huurder is ervan op de hoogte dat aan de kant van Van der Does de Willeboissingel een ecologisch gebied is waar niet gesupt mag worden. Dit gebied is afgezet met duidelijk zichtbare paaltjes.
 • Supper Den Bosch wijst expliciet op het gevaar bij het op- en afstappen van het supboard dat altijd op knieën dient te gebeuren. En de huurder wordt er tevens op gewezen dat het materiaal van het supboard in de zomer zeer warm/heet kan worden, waardoor het supboard niet te hard opgepompt dient te worden en op de kant zoveel mogelijk in de schaduw gestald dient te worden. Voor schade die hierdoor ontstaat kan Supper Den Bosch niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Supper Den Bosch gaat ervan uit dat u in goede gezondheid verkeert. Het is niet toegestaan deel te nemen aan een activiteit als u langer dan 20 weken zwanger bent, last heeft van nek- of rugklachten, kortademig bent, hartproblemen heeft of hebt gehad, u een erg slechte conditie heeft, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol bent of lijdt aan geestelijke en/of lichamelijke aandoeningen.
 • In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Supper Den Bosch via 06 – 2546 5054.
 • Mocht de huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient de huurder Supper Den Bosch hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch (zie telefoonnummer hierboven) in kennis te stellen om hiervoor in overleg te treden.
 • Het maken van reserveringen voor de huur van één of meer supboarden is mogelijk door online te reserveren op de website, per e-mail, telefonisch, per SMS of per Whatsapp. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door Supper Den Bosch via Internet, per e-mail, telefoon, SMS of Whatsapp.
 • Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vooraf door overboeking naar onze bankrekening of contant voorafgaande aan de huur. Betaling van andere bedragen zoals schade wordt door de verhuurder binnen twee dagen geïncasseerd. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim en zal de vordering uit handen worden gegeven.
 • Strippenkaarten zijn geldig voor de periode van 1 jaar.
 • Supper Den Bosch kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het materiaal onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene, aansprakelijkheids-, en annuleringsvoorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen.
 • Eventuele terugbetalingen door Supper Den Bosch aan de huurder zal altijd binnen 14 dagen na restitutie overeenkomst via de bank gedaan worden.
 • Indien huurder het materiaal niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder extra huur te belasten zijnde 15,00 euro per uur met een maximum van 100,00 euro per dag. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het materiaal te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.
 • De huurder geeft toestemming voor het (kosteloze) gebruik maken van gemaakte foto’s en/of opnamen van hem/haar op Facebook, Instagram en voor commerciële doeleinden. Indien ongewenst kan hiervan schriftelijk dan wel via e-mail melding van gemaakt worden en een verzoek van verwijdering ingediend worden.
 • Bij klachten dient de huurder binnen bekwame tijd Supper Den Bosch daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
 • Huurder zal het materiaal zonder schriftelijke toestemming van Supper Den Bosch in gebruik niet afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk. Al het materiaal dient na de huurperiode in dezelfde staat terug te worden geven.
 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Den Bosch is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 • Iedere huurder dient een volledig en duidelijk ingevuld vrijwaringsformulier in te vullen voorafgaande de huurperiode. Indien dit niet of niet volledig is gedaan heeft Supper Den Bosch het recht de huurder te weigeren. In dat geval vervalt het recht op eventuele teruggave van het reeds betaalde geld. Het vrijwaringsformulier is terug te vinden op de website. Supper Den Bosch heeft de vrijwaringsformulieren bij de afhaallocatie uitgeprint klaarliggen.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder voor schade, verlies of diefstal

 • Wanneer u schade aan het materiaal constateert voordat u gaat suppen of efoilen, dan dient u dit direct te melden.
 • Het huren van een supboard, efoil en de activiteiten op het water zijn geheel op eigen risico. Supper Den Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade of gevolgschade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een supboard.
 • Aan het einde van de huurperiode zal huurder het materiaal bij Supper Den Bosch inleveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij/zij het materiaal ter beschikking gesteld heeft gekregen.
 • Huurder is bereid door hem/haar aangerichte schade aan personen, goederen en/of andere zaken, door zijn/haar toedoen, aangericht op en rondom de route te vergoeden.
 • Huurder is in geval van schade aan materiaal aansprakelijk voor de verkoopwaarde incl. BTW. De verkoopwaarde wordt op moment van schade vastgesteld.
 • Bij diefstal, verlies of schade is de huurder aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten. Laat het materiaal dus nooit ergens onbeheerd achter.
 • Bij diefstal zal aangifte worden gedaan bij de politie door Supper Den Bosch. Persoonsgegevens worden gedeeld en de claim betreft een minimaal bedrag van 500,00 Euro.

Annulering

Annuleringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op boekingen tot en met 8 personen. Aangepaste groepsvoorwaarden zijn van toepassing op boekingen vanaf 8 personen.

 • Bij annulering binnen 48 uur van de gereserveerde huurperiode wordt 100% van de totale boekingskosten in rekening gebracht. 
 • Bij annulering binnen vijf dagen tot 49 uur voor aanvang wordt 25% van de totale boekingskosten in rekening gebracht. Bij verplaatsen is dit kosteloos. 
 • Bovengenoemde geldt ook voor het geval er minder deelnemers aan een groepsactiviteit verschijnen dan waarvoor u hebt gereserveerd. Er dient dan voor de niet-verschijnende personen betaald worden.
 • Indien de huurder de huurperiode wil annuleren, moet hij/zij Supper Den Bosch zo spoedig mogelijk hiervan in kennis brengen. Dit moet verplicht via e-mail: [email protected]. Wanneer de verhuurperiode binnen 48 uur voor aanvang is, is de huurder verplicht ook telefonische melding te maken via 06 – 2546 5054.
 • Bij slecht weer, stevige regenbuien of onweer raden wij af om het water op te gaan. Supper Den Bosch is leidend in het besluit om het door te laten gaan of niet. Hierover zal eventueel overleg worden gepleegd met de huurder. Huurder krijgt dan de mogelijkheid om zonder meerkosten een andere dag te bespreken. Onder slecht weer verstaan wij: langer dan een uur voorspelde regen, temperatuur lager dan 10 graden, onweer/bliksem en storm vanaf windkracht 5.
 • Indien een boeking verplaatst wordt vanwege slecht weer kan dit zonder kosten tot één jaar na de initiële datum. Wanneer er echter een verzoek tot geld terug wordt gevraagd (vanwege bijvoorbeeld het niet kunnen vinden van een nieuwe datum) zullen er 25% van de kosten worden ingehouden. Deze worden als korting doorberekend wanneer er een nieuwe boeking gemaakt wordt.
 • Bij voorspelde regen (tot 1,0 mm per m2 en een kans van 70% of lager) of minder mooi weer zal de verhuur gewoon doorgaan. Supper Den Bosch is leidend in dit besluit.
 • Wanneer de huurperiode al is gestart en de huurder vanwege persoonlijke of weersomstandigheden toch stopt, heeft deze in geen geval recht meer op teruggave van het reeds betaalde geld.
 • Efoil lessen worden enkel verplaatst indien er sprake is van zware regen of onweer. Bij normale regen (1 tot 3 mm) gaan de lessen gewoon door. 

Voorbeeld vrijwaring formulier

SUPPER DEN BOSCH V.O.F.
VRIJWARING FORMULIER

Ik, de ondergetekende, verklaar hiermee dat ik (mede namens eventueel gezelschap)…

 • mij bewust ben van het feit dat het supverhuur, en alle bijkomstigheden, bij Supper Den Bosch voor eigen rekening en risico is.
 • de algemene, aansprakelijkheids- en annuleringsvoorwaarden heb gelezen en hiermee akkoord ben.
 • dit formulier begrijp.


Datum huurperiode:                                        ________________________

Datum ondertekening vrijwaring:               _______________________

Voor- en achternaam:                                      _______________________

Geboortedatum:                                               ______________________

Handtekening deelnemer: 


______________________

Handtekening ouder/verzorger, indien 16 jaar of jonger:

___________________________

Dank je wel voor het invullen.
Veel plezier supper!